หน่วย
หน่วยบันทึกข้อมูลทั้งหมด
โครงการ
จำนวนโครงการทั้งหมด
บาท
รวมงบประมาณทั้งหมด

ผลผลิตการเพิ่มศักยภาพการวิจัยและพัฒนาข้าว (โครงการเสริมประสิทธิภาพงานวิจัยและพัฒนาข้าว)
ผลผลิตการผลิตสินค้าข้าวได้รับการส่งเสริมและพัฒนา (กิจกรรมบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวพัฒนาศักยภาพองค์กร)
โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร